Cardinal Theme

روش های ارزیابی و اعتبار سنجی محتوا در شبکه های اجتماعی

روش های ارزیابی و اعتبار سنجی محتوا در شبکه های اجتماعی


محمدجواد کارگر
فاطمه عظیم زاده