Cardinal Theme

تحلیل و مانیتور تصادفات ترافیکی جاده اي با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي در جاده هاي برون شهري – مطالعه موردي استان اصفهان

تحلیل و مانیتور تصادفات ترافیکی جاده اي با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي در جاده هاي برون شهري – مطالعه موردي استان اصفهان


مهدی منصوری
محمد جواد کارگر