Cardinal Theme

راهکارهايي به منظور پياده سازي پرونده الکترونيک سلامت با استفاده از بلاک چين

امروزه ذخیره و پردازش اطلاعات نقش بزرگی در تمامی زمینهها از جمله مباحث پزشکی دارد. هر روزه مقدار بسیار زیادی اطلاعات و پروندههای سلامت با ماهیت محرمانه به صورت پراکنده تولید میشوند که اجماع، نگهداری، تضمین صحت و عدم تغییر محتوای آن و همچنین اشتراکگذاری آن بین منابع مختلف دارای چالشهای فراوانی است. از سوی دیگر فناوری بلاکچین بستری را برای ذخیرهسازی و اشتراکدادهها به صورت توزیعشده برای ما فراهم میکند که در آن میتوان صحت و تغییرناپذیری دادهها را در یک شبکه یکپارچه از گرههای عضو تضمین کرد. به واسطه همین ویژگی ها استفاده از این فناوری امروزه در عرصه های گوناگونی از جمله پزشکی برای برطرف کردن چالشهای مطرح شده در حال گسترش است. با توجه به نو بودن موضوع بلاکچین و وجود ابهامات زیاد در مورد آن و همینطور خاص بودن بحث دادههای سلامت، این مقاله سعی دارد انواع گزینه های موجود بورای راه اندازی سیستم بلاکچین با رویکرد پرونده الکترونیک سلامت را ارائه کرده و ابعاد آن را تشریح نماید. در پایان براساس مطالعات انجام شده سیاستی که در نحوه ذخیره سازی و پردازش اطلاعات وجود دارد گزینه مناسب بلاکچین برای پیاده سازی پیشنهاد میشود.


محمد جواد شایگان فرد
مسعود براتی
کیارش شمسی