Cardinal Theme

روشي به منظور احساس کاوي بر روي توئيتر در مقياس کلان داده

توئیتر یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی حال حاضر می باشد. افراد نظرات و احساسات خود را درباره ی موضوعات مختلف که در زندگی روزمره خود با آن ها درگیر هستند، در توئیتر بیان می کنند. حجم انبوه نظرات در توئیتر این شبکه اجتماعی را به عنوان یکی از پایگاه های کلان داده تبدیل کرده است و پژوهش های زیادی بر روی توئیتر در مقیاس کلان داده صورت گرفته است. از طرف دیگر موضوع احساس کاوی به خصوص در شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن در بسیاری از زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده شده است. در این پژوهش روشی ارائه می شود که ابتدا داده ها از توئیتر جمع آوری شده و سپس با استفاده از چارچوب هدوپ و یک روش سعی و خطا و با استفاده از مدل ترکیبی استفاده از تئوری بیز و دیکشنری لغات تحلیل احساسات صورت می گیرد. نتایج حاصل از آزمایش دقت روش پیشنهادی را در حدود 70٪ نشان می دهد.


محمد جواد شایگان فرد
مهرداد ملانوروزی