Cardinal Theme

روشي براي بهبود کيفيت در سيستم هاي جمع سپاري

جمع سپاری امروزه یکی از مهم ترین روشهای حل مسایلی محسوب میشود که حل آنها توسط هوش مصنوعی امکان پذیر نمیباشند. جمعسپاری از هوش و توانایی انسان ها برای حل اینگونه مسایل استفاده میکند. هرچند کیفیت در هر سیستمی مهم میباشد اما ویژگی های ذاتی سیستم های جمعسپاری سبب شده است، کیفیت در این سیستم ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. کیفیت در جمعسپاری به عوامل مختلفی از جمله بالا بودن سطح آگاهی افراد شرکت کننده، نحوه ی صحیح انتساب وظایف و غیره بستگی دارد. ضعف هر کدام از عوامل کیفیت سبب دریافت خروجی با کیفیت ضعیف میشود. در این مقاله از دسته بندی کیفیت در کارهای گذشته استفاده شده و با توجه به معیارها و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت، دسته ی انتساب وظایف انتخاب میگردد. براساس نحوه انتساب وظایف، روش پیشنهادی به منظور بهبود کیفیت، ارایه میشود. وجه متمایز روش پیشنهادی با سایر روش ها، وجود ویژگی های وظایف علاوه بر ویژگی های کارگران میباشد. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد به کارگیری ویژگی های وظایف منجر به بهبود کیفیت سیستم جمع سپاری شده است که از مهمترین آن میتوان بهبود %66 معیار تکمیل وظایف را نسبت به سایر روش های پیشین نام برد.


سنا موسوی نژادیان
محمد جواد کارگر