Cardinal Theme

نمرات بازیابی اطلاعات

نمرات بازیابی اطلاعات- دانشگاه آزاد میبد

نمرات نهایی درس بازیابی اطلاعات کارشناسی ارشد و نمرات خام برگه درس بازیابی اطلاعات دکتری

نمرات خیلی خیلی ارفاق شده است و نهایی است. لطفا از تماس یا تلگرام خودادری نمایید و چنانچه احیانا اشتباهی شده ( که احتمالش خیلی ضعیف است) فقط  تا روز شنبه 28 بهمن ایمیل بزنید.

نمره دانشجویان دکتری پس از تحویل پروژه ها نهایی می شود و فعلا خام برگه از 15 است که برگه ها هم با ارفاق تصحیح شده است.

نمره نهایی

جهار رقم آخر شماره دانشجویی

15

0858

15.5

9735

13

1504

8

7093

19.5

0555

15.5

0297

17.5

0591

8

2502

19

1851

16.5

4433

14

8672

18

9440

12

1990

17

3610

14.5

7140

16

5755

12.5

1323

12.5

2647

18.5

2453

18

9730

14.5

9521

12.5

8546

نمره از 15 –گروه دکتری

11.75

8633

13.25

6937

11.75

5937

10.5

6189

10

1519

11.25

4706

9.75

9321