Cardinal Theme

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از سوالات دانشجویان در نحوه نوشتن مقاله، بحث نحوه استخراج مقاله از پایان نامه است. در واقع اگر یک پایان نامه با ساختار استاندارد نوشته شده باشد، استخراج مقاله از آن کاری ساده خواهد بود چون پایان نامه و مقاله دارای ساختارهای مشابهی هستند. در یک پایان نامه استاندارد ما در فصل اول بیان مسئله داریم، در فصل دوم کارهای پیشین، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم یافته ها و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد

یکی از سوالات دانشجویان در نحوه نوشتن مقاله، بحث نحوه استخراج مقاله از پایان نامه است. در واقع اگر یک پایان نامه با ساختار استاندارد نوشته شده باشد، استخراج مقاله از آن کاری ساده خواهد بود چون پایان نامه و مقاله دارای ساختارهای مشابهی هستند. در یک پایان نامه استاندارد ما در فصل اول بیان مسئله داریم، در فصل دوم کارهای پیشین، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم یافته ها و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

در یک مقاله علمی-پژوهشی هم ساختار مشابهی وجود دارد که عبارتست از:

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

کارهای پیشین

روش تحقیق

یافته ها

نتیجه گیری و پیشنهاد

مراجع

فردی که پایان نامه خود را به شکل استاندارد نگارش کرده باشد، به راحتی می تواند محتوا را از بخش های پایان نامه استخراج کرده و با خلاصه سازی آن در مقاله قرار دهد. تفاوت بیشتر در حجم است و می شود گفت که فصل ها در پایان نامه به یک الی دو صفحه در مقاله تبدیل می شوند بدون اینکه کیفیت محتوا کاهش یابد.

لذا شما با دستورالعمل زیر می توانید نگارش مقاله را انجام دهید.

چکیده پایان نامه را می توانید در مقاله بیاورید. اگر چکیده شما در پایان نامه طولانی تر است در مقاله خلاصه تر بنویسید بدون اینکه بخش های مهم چکیده حذف شوند. یعنی اهمیت موضوع-مشکل چیست-شما چه کردید و راه حل کلی شما چیست و مهمترین یافته شما چیست. معمولا طول چکیده حدود 180 کلمه است.

مقدمه در واقع بیان مسئله است. می توانید مطالبی از فصل 1 پایان نامه را در مقدمه به شکل خلاصه بیاورید. مقدمه می تواند از نیم صفحه تا یک صفحه باشد.

کارهای پیشین، خلاصه فصل 2 پایان نامه شماست. لازم است پیشینه ها خیلی خلاصه و مختصر گفته شود. بین یک و نهایت دو صفحه پیشینه کافی است.

روش تحقیق، خلاصه ای از فصل 3 پایان نامه است که در آنجا روش تحقیق و حل مسئله را تشریح می کنید. در اینجا هم خلاصه سازی مهم است بدون اینکه از کیفیت محتوا کاسته شود. حدود یک الی دو صفحه نیز حجم روش تحقیق است.

یافته ها، در واقع خلاصه ای از مهمترین یافته های شما در فصل 4 پایان نامه است. در همین بخش بحث، تجزیه و تحلیل و اعتبارسنجی نیز صورت می گیرد. اگر نمودارها و خروجی های زیادی دارید باید مهمترین آنها را در مقاله بیاورید. یافته ها در مقاله از اهمیت زیادی برخوردار هستند. تحلیل نتایج و اعتبارسنجی آنها مهم است. حدود 2 الی 3 صفحه می توانید در مقاله در مورد یافته ها بنویسید.

آخرین بخش مقاله، نتیجه گیری و پیشنهاد است که خلاصه ای از فصل 5 است. هم نتیجه گیری و هم پیشنهاد باید در این بخش انجام شود.

مراجع آخرین قسمت یک مقاله هستند. استفاده از مراجع معتبر و به روز بسیار مهم است. نگارش صحیح مراجع بسیار مهم است و متاسفانه در بسیاری از پایان نامه ها خوب رعایت نمی شود. لذا هم روی کیفیت هم کمیت و هم ظاهر و نگارش مراجع وقت بگذارید.

امیدوارم این نوشته منجر به نگارش مقاله ای بهتر توسط شما شود.

محمد جواد شایگان فرد